ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-18 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-18.

1. Οι αιτήσεις για τις εγγραφές των παιδιών γίνονται δεκτές από Τρίτη 2 Μαΐου έως Παρασκευή 16 Ιουνίου, από 8:00 έως 9:30 και από 14:00 έως 15:00.
2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα, που επισυνάπτεται με την αίτηση.
β) Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη της (πρόσφατη).
γ) — Για μητέρα ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. βεβαίωση εισφορών εργοδότη θεωρημένη από το Ι.Κ.Α. η οποία αφορά τις εισφορές του α΄ τριμήνου του 2017 (ή αντίγραφο καρτέλας ασφαλισμένου που να περιέχει το α΄ τρίμηνο του 2017 από το Ι.Κ.Α. στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος).
— Για μητέρα ασφαλισμένη στο Δημόσιο αρκεί η βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία της.
— Για μητέρα ασφαλισμένη στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε. – Τ.Α.Ε – Τ.Σ.Α.) φωτοτυπία της τελευταίας απόδειξης αποπληρωμής των εισφορών της η φωτοτυπία καταθετηρίου.
— Για μητέρα ιατρό βεβαίωση εργασίας από το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται ή εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, φωτοτυπία καταθετηρίου όπου σημειώνεται η πληρωμή των εισφορών της για το 2017.
— Για μητέρα δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, βεβαίωση εισφορών από το ταμείο της.
— Για μητέρα τραπεζικό υπάλληλο, βεβαίωση εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας στην οποία εργάζεται και βεβαίωση εισφορών του α΄ τριμήνου του 2017 θεωρημένη από το Ι.Κ.Α. (εξαιρούνται οι τραπεζικοί υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ε.Τ.Ε.).
— Για μητέρα άνεργη, την κάρτα ανεργίας της ( πρωτότυπη και φωτοτυπία )
δ) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού (πρόσφατη) από Παιδίατρο ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Οι γονείς που έχουν ήδη παιδιά στον σταθμό, μπορούν να παίρνουν βεβαιώσεις υγείας και από την Παιδίατρο του Σταθμού ( Δευτέρα και Πέμπτη )
στ) Αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού και των σελίδων όπου αναγράφονται τα εμβόλια που έχει κάνει.


Απρ 18, 2017 | Category: Νέα | Comments: nonebottom