ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Οι αιτήσεις για τις εγγραφές των παιδιών γίνονται δεκτές από Δευτέρα 9 Μαΐου έως Παρασκευή 10 Ιουνίου, από 8:00 έως 9:30 και από 13:30 έως 14:30
2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα, που επισυνάπτεται με την αίτηση.
β) Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη της (πρόσφατη).
γ) 1. Για μητέρα ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. βεβαίωση εισφορών εργοδότη θεωρημένη από το Ι.Κ.Α. η οποία αφορά τις εισφορές του α΄ τριμήνου του 2016 (ή αντίγραφο καρτέλας ασφαλισμένου που να περιέχει το α΄ τρίμηνο του 2016 από το Ι.Κ.Α. στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος).
– Για μητέρα ασφαλισμένη στο Δημόσιο αρκεί η βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία της.
2. Για μητέρα ασφαλισμένη στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε. – Τ.Α.Ε – Τ.Σ.Α.) φωτοτυπία της τελευταίας απόδειξης αποπληρωμής των εισφορών της η φωτοτυπία καταθετηρίου.
3. Για μητέρα ιατρό βεβαίωση εργασίας από το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται ή εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, φωτοτυπία καταθετηρίου όπου σημειώνεται η πληρωμή των εισφορών της για το 2016.
4. Για μητέρα δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, βεβαίωση εισφορών από το ταμείο της.
5. Για μητέρα τραπεζικό υπάλληλο, βεβαίωση εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας στην οποία εργάζεται και βεβαίωση εισφορών του α΄ τριμήνου του 2016 θεωρημένη από το Ι.Κ.Α. (εξαιρούνται οι τραπεζικοί υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ε.Τ.Ε.).
6. Για μητέρα άνεργη, την κάρτα ανεργίας της ( πρωτότυπη και φωτοτυπία )
δ) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού (πρόσφατη) από Παιδίατρο ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Οι γονείς που έχουν ήδη παιδιά στον σταθμό, μπορούν να παίρνουν βεβαιώσεις υγείας και από την Παιδίατρο του Σταθμού ( Δευτέρα και Πέμπτη )
στ) Αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού και των σελίδων όπου αναγράφονται τα εμβόλια που έχει κάνει.

3. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποστέλλονται έγκαιρα ειδοποιήσεις για τα παιδιά που εγκρίθηκε η αίτησή τους, όπου αναφέρονται οι ημέρες του Σεπτεμβρίου που γίνονται οι εγγραφές καθώς και η πρώτη ημέρα προσέλευσης των παιδιών.


Μαΐ 04, 2016 | Category: Νέα | Comments: nonebottom